Kategoria AM

Kurs można odbyć na motorowerze – manualna skrzynia biegów, skuterze – automatyczna skrzynia biegów.

kategoria AM – 14 lat – uprawnienia do kierowania:

 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim;
 • Ilość godzin teoretycznych: 10
 • Ilość godzin praktycznych: 10

Kategoria A1

kategoria A1 – 16 lat – uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Ilość godzin teoretycznych: 30
 • Ilość godzin praktycznych: 20

Kategoria A2

kategoria A2 – 18 lat – uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Ilość godzin teoretycznych: 30
 • Ilość godzin praktycznych: 20

Kategoria A

kategoria A – 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 24 lata -jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2  – uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • Ilość godzin teoretycznych: 30
 • Ilość godzin praktycznych: 20

Kategoria B

kategoria B – 18 lat – uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ilość godzin teoretycznych: 30 godz.
 • ilość godzin praktycznych: 30 godz.

Kategoria B+E

Kategoria B+E – 18 lat – uprawnia do kierowania :
– pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. B łacznie z przyczepą przy czym dopuszczalna masa całkowita ciagniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5t.

Kategoria C

kategoria C – 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9; – uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ilość godzin teoretycznych: 20 godz. ilość godzin praktycznych: 30 godz.

Kategoria C+E

kategoria C+E – 21 lat,  uprawnia do kierowania – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą,

 • ilość godzin praktycznych: 25 godz.

Kategoria D

kategoria D – 24 lata, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9; –  uprawnienia do kierowania:
autobusem,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ilość godzin teoretycznych: 20 godz.
 • ilość godzin praktycznych: 40 godz. lub 60 godz.